OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2019 rok


MUZEUM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA w Hrubieszowie: Wykonanie robót budowlanych i remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. - etap III położonego w Hrubieszowie.


III etap remontu siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica polegał będzie na kompleksowym wykonaniu prac remontowych południowej elewacji budynku głównego, południowej i wschodniej elewacji oficyny wschodniej oraz południowej i zachodniej elewacji oficyny zachodniej wg załączonego poniżej rysunku.

OGÓLNY ZAKRES PRAC - W ramach prac wykonane zostaną przede wszystkim: izolacje pionowe cokołu i fundamentów, przepona pozioma murów, konstrukcyjnie zabezpieczone zostaną spękane mury, położone zostaną tynki renowacyjne. Wykonane zostaną nowe opaski, zabruki, schody oraz taras ziemny od strony południowej.

Inwestor: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie - instytucja kultury Powiatu Hrubieszowskiego.



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik 1 SIWZ - dokumentacja projektowo-rysunkowa

- Załącznik 2 SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik 3 SIWZ - Istotne postanowienia umowy

- Załącznik 4 SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

- Załącznik 5 SIWZ - Wykaz robót

- Załącznik 6 SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik 7 SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik 8 SIWZ - Przedmiar robót


- 9.05.2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- 10.05.2019_Zmiana treści SIWZ (termin)

- 20.05.2019_Wyjaśnienie treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)

- 22.05.2019_Informacja z otwarcia ofert

- 19.06.2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacje dla zwiedzających



Projekt "Miecz z Modrynia"



Projekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywania



KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria






(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi