OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA: Wykonanie robót budowlanych i remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. - etap II położonego w Hrubieszowie.


II etap remontu siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica polegał będzie na kompleksowym wykonaniu prac remontowych północnej elewacji budynku głównego, północnej i zachodniej elewacji oficyny wschodniej oraz północnej i wschodniej elewacji oficyny zachodniej wg załączonego poniżej rysunku.

OGÓLNY ZAKRES PRAC - W ramach prac wykonane zostaną przede wszystkim: izolacje pionowe cokołu i fundamentów, przepona pozioma murów, konstrukcyjnie zabezpieczone zostaną spękane mury, położone zostaną tynki renowacyjne. Remonotowi poddana zostanie stolarka, wykonane zostaną nowe opaski, zabruki.

Inwestor: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie - instytucja kultury Powiatu Hrubieszowskiego.- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik 1 SIWZ - dokumentacja projektowo-rysunkowa

- Załącznik 2 SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik 3 SIWZ - Istotne postanowienia umowy

- Załącznik 4 SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

- Załącznik 5 SIWZ - Wykaz robót

- Załącznik 6 SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik 7 SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik 8 SIWZ - Przedmiar robót

- 2.07.2018_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- 2.07.2018_Zmiana treści SIWZ (warunek udziału i termin składania ofert)

- 09.07.2018_Informacja z otwarcia ofert

- 26.07.2018_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi