KonkursyAktualnie -
POWIATOWY KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2010
Regulamin konkursu do pobrania poniżej:

Pobierz regulamin konkursu na kartkę bożonarodzeniową 2010


Archiwum
1. POWIATOWY KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2009 - rozstrzygnięcie nastąpiło dnia 18.12.2009 r.

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2009 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 04 grudnia br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 07 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję, która przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 722 prace, przy udziale 683 uczniów. W konkursie wzięło udział 18 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, Świetlic: Środowiskowej w Kryłowie - 2 prace i Wiejskiej w Metelinie - 1 praca. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 310 uczniów, wpłynęło 322 prace, z klas IV-VI – 259 uczniów - 274 prac, z gimnazjów 85 uczniów- 97 prac. Komisja odrzuciła 29 prac, które nie spełniały warunków konkursu.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność i pomysłowość. Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień. W dniu 11 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.


Protokół z konkursu wraz z listą nagrodzononych oraz wyróżnionych prac do pobrania poniżej:

Protokół z konkursu na kartkę bożonarodzeniową

Regulamin Konkursu na kartkę bożonarodzeniową 2009 poniżej:

Pobierz regulamin konkursu na kartkę bożonarodzeniową

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 18 grudnia 2009 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowali:

1. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
2. Urząd Miasta Hrubieszów
3. Urząd Gminy Hrubieszów
4. Fundacja Kultury i Przyjażni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau w Hrubieszowie
5. Księgarnia Internetowa Gandalf
6. Księgarnia Internetowa Dobre Książki
7. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie oraz zapraszamy do przyszłorocznej edycji.


2. KONKURS HISTORYCZNY
WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH - IV EDYCJA (2008 r.)


Pobierz regulamin konkursu historycznego

ROZSTRZYGNIĘCIE.

FINAŁ IV EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH.

Na przełomie stycznia i lutego b.r. po raz czwarty ogłoszony został KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM ZWIĄZANYCH zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, przy współpracy Urzędu Miasta Hrubieszowa. Do końca maja w siedzibie MBP należało zgłaszać uczestników i składać prace konkursowe, które w kolejnym etapie były weryfikowane w celu wyłonienia laureatów. Punktem kulminacyjnym było uroczyste ogłoszenie wyników, jakie miało miejsce 29 września 2009r. w siedzibie hrubieszowskiego Muzeum.

Zgodnie z opracowanym i ogłoszonym regulaminem Konkursu mogła w nim brać udział młodzież klas I i II wszystkich gimnazjów oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Hrubieszowa. Główne cele konkursu to: propagowanie oraz pogłębianie wiedzy o mieście i regionie, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł i opracowań, kształtowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku wybitnych ludzi związanych z regionem hrubieszowskim, upamiętnienie rocznicy nadania praw miejskich miastu Hrubieszów (stąd data rozstrzygnięcia Konkursu pokrywała się z 609 rocznicą tego wydarzenia). Ważnym celem było również utrwalanie rozmaitych wydarzeń w historii miasta i regionu oraz kultywowanie tradycji regionalnych.

Organizatorzy bardzo precyzyjnie i ściśle wyznaczyli wymogi formalne dotyczące Konkursu. Warunkiem uczestnictwa było samodzielne napisanie pracy, którą należało opatrzyć godłem – taki system „kodowania” prac to obecnie powszechna praktyka. Zaklejona koperta przy każdej z prac kryła szczegółowe informacje odnośnie autora pracy, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz personalia opiekuna lub koordynatora merytorycznego pracy. Poza wymogiem pełnej samodzielności pracy duży nacisk kładziono na jej konstrukcję. Struktura powinna była składać się ze wstępu, rozwinięcia (z możliwością wprowadzenia podziału na rozdziały), zakończenia bogatego we własne wnioski i refleksje. Mile widziane było urozmaicanie prac ilustracjami, fotografiami, reprodukcjami, mapami itp. Organizatorzy preferowali również prace w formie wywiadów, reportaży czy felietonów. Ważne było wykazanie się umiejętnością konstruowania spisu treści, przypisów do tekstu oraz sporządzania bibliografii.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom uczestników i umożliwić im głębsze zapoznanie się ze specyfiką konkursu organizatorzy wyszli z inicjatywą warsztatów. Pracownicy merytoryczni Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie przeprowadzili w miesiącach marzec/kwiecień 2009 szereg spotkań z młodzieżą zainteresowaną uczestnictwem w konkursie. Warsztaty z zakresu archeologii, historii, sztuki oraz etnografii regionu miały na celu ukazanie spektrum tematyki do wyboru i zachęcić do penetrowania nowych wątków dotychczas jeszcze nie poruszanych w poprzednich edycjach konkursu. Ponadto podpowiadano młodzieży jak i gdzie szukać odpowiedniej literatury tematu, jak konstruować plan pracy i jak skutecznie go realizować. Dzięki multimedialnej formie warsztatów skorzystano z możliwości pokazania na przykładach jak wygląda prawidłowo napisana bibliografia lub przypis do cytatu. Ponadto taka forma przekazu uatrakcyjniała warsztaty i pozwala zapamiętać więcej szczegółów. W trakcie spotkań, jak również poza nimi w ramach prowadzonych konsultacji merytorycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości, mogli wstępnie konsultować tematy swoich prac i weryfikować ich zakres. Warsztaty zgromadziły wprawdzie niewielkie, acz stałe grono słuchaczy i spotkały się z uznaniem ze strony opiekunów merytorycznych prac oraz dyrektorów szkół. Już teraz organizatorzy mogą zapewnić, że taka inicjatywa z pewnością powtórzy się wraz z ogłoszeniem kolejnej edycji konkursu. Zarówno organizatorzy jak i członkowie tegorocznego jury zauważyli, że poziom prac znacznie się podniósł i warsztaty miały w tym swój udział. Prace wzbogaciły się o ciekawe wywiady, pojawiły się nowe tematy, poprawiła się jakość konstrukcji formalnej oraz estetyka prac.

10 września 2009r. w siedzibie Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyły się obrady jury, któro przez okres szkolnych wakacji miało czas na zapoznanie się z 22 zgłoszonymi pracami. Dla tej edycji powołano jury w składzie: Jan Kalisz, Dorota Grzymała, Justyna Wojtiuk oraz Bartłomiej Bartecki. Z posiedzenia został sporządzony protokół, w którym zaznaczono, że komisja konkursowa po wnikliwej analizie treści nadesłanych prac postanowiła nagrodzić:


I nagroda: MARTA BEDNARZ, kl. I „d” Gim. Nr 3 w Hrubieszowie, praca pt.: „Stanisław Bodes”, opiekun merytoryczny: Pani Stanisława Szajnoga,

II nagroda: GABRIELA GAŁECKA, kl. I „d” Gim. Nr 3 w Hrubieszowie, praca pt.: „Hubal. Niepokorny bohater” napisana pod kierunkiem Pani Stanisławy Szajnogi,

III nagroda: BARBARA SZWIEC, kl. I „c” Gim. Nr 1 w Hrubieszowie, praca pt.: ”W kręgu hrubieszowskich pereł” napisana pod kierunkiem Pani Iwony Kraczkowskiej.

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu laureatom zostały przyznane nagrody rzeczowe (ufundowane przez Urząd Miasta Hrubieszów, Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie oraz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie). Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie dostali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział. Autorka zwycięskiej pracy odczytała jej fragmenty wszystkim zgromadzonym, po czym przedstawicielka jury wygłosiła komentarz uzasadniający wybór nagrodzonych prac, w imieniu jury zwróciła uwagę na dwie nienagrodzone ale zasługujące na uznanie prace oraz omówiła ogólny poziom prac oraz przebieg obrad.

Zwycięska praca zyskała uznanie jury ze względu na samodzielność oraz pełne zaangażowanie w podejściu do realizacji tematu. Praca jest bogata w osobiste wrażenia i refleksje, a ujęcie tematu jest szerokie, ponieważ autorka zwróciła uwagę zarówno na twórczość malarską Stanisława Bodesa oraz na jego twórczość poetycką. W pracy pojawił się też ciekawy i wiele wnoszący element w postaci wywiadu z artystą. Ciekawostką i nowością jest podjęcie próby analiz formalnych i treściowych obrazów jak i wierszy, co wymaga dużego nakładu pracy oraz wiele inwencji twórczej. Praca ta w pełni odpowiadała ważnemu celowi konkursu, jakim było popularyzowanie dorobku ludzi związanych z Hrubieszowem.

Praca, która zajęła II miejsce zdobyła uznanie jury ze względu na ciekawy i dobrze rozwinięty temat. Autorka sięgnęła do rzetelnej literatury i poprawnie opracowała temat wprowadzając logiczną i przejrzystą konstrukcję. Praca odznaczała się również ciekawą, dobrze poprowadzoną narracją i odpowiedziała w pełni na kolejny z podstawowych celów konkursu, jakim jest kształtowanie postaw patriotycznych.

Praca, której przyznano III nagrodę wyróżniała się ciekawym słowem od autora, ponadto wzbogacona była przez wywiad ze Stanisławą Burdą, pełna osobistych sugestii i przemyśleń oraz tchnąca patriotyzmem lokalnym co wyróżniało ją na tle innych prac o podobnej tematyce.

Poza pracami nagrodzonymi nie było wyróżnień, lecz jury zwróciło szczególną uwagę na dwie interesujące prace. Pierwsza z nich została napisana przez Magdę Szkalej z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie i nosiła tytuł „Obrzędy weselne”. Praca ukazywała ciekawy i nie poruszany we wcześniejszych edycjach temat z zakresu etnografii regionu, miała logiczną i przemyślaną konstrukcję, była bogata w informacje i ciekawostki.

Druga interesująca praca została napisana przez Krystiana Maksymiliana Bodesa, ucznia Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie i nosiła tytuł „Dorobek artystyczny Stanisława Eugeniusza Bodesa”. Spójna i przemyślana konstrukcja, poprawność stylistyczna, ciekawy i konsekwentnie zrealizowany temat, nasycenie wiadomościami i sięgnięcie po materiały wprost u źródła (wywiad z artystą) jak również rzeczowe i ciekawe (bo otwarte) zakończenie – to elementy, które zwróciły uwagę jury i zyskały uznanie.

KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZICH Z NIM ZWIĄZNYCH ma zachęcać młodzież do poznawania i opisywania historii regionu, jego aspiracją jest wzbudzanie aktywności w celu odkrywania i opisywania ważnych wydarzeń, ciekawych postaci lub miejsc. Poza ambicją udoskonalania warsztatu pod kątem konstruowania pracy, konsekwentnego oraz poprawnego i ciekawego realizowania tematu organizatorzy kładą nacisk na osobiste zaangażowanie i pełną samodzielność, na „odczucie” tematu oraz przejawy identyfikacji ze swoją „Małą Ojczyzną” oraz jej mieszkańcami. Kultywowanie lokalnych tradycji, rocznic ważnych wydarzeń, opisywanie dorobku wybitnych mieszkańców miasta i regionu ma prowokować do własnych przemyśleń i wniosków, do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Konkurs z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem, poziom napływających prac rośnie, poszerza się spektrum poruszanych zagadnień – wszystko to ku uciesze organizatorów, którzy zapewniają, że będą kolejne edycje tego przedsięwzięcia, któro już trawle wpisało się w kalendarz corocznych imprez o charakterze edukacyjno – kulturalnym.


tekst: Dorota Grzymała

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi