Strona poświęcona realizacji projektu:Projekt realizowany przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie w latach 2016-2017.

Kierownikiem projektu oraz merytorycznym koordynatorem zadań jest mgr Anna Hyrchała. Za realizację odpowiedzialni będą także mgr Bartłomiej Bartecki oraz autor badań mgr Wiesław Koman.

W 2 połowie XX wieku w dorzeczu Huczwy i Bugu prowadzono badania jednocześnie na wielu stanowiskach, pozyskując znaczną ilość bardzo interesujących oraz ważnych dla zrozumienia sytuacji kulturowo-chronologicznej materiałów zabytkowych. Niestety w związku z ich ilością, duża liczba stanowisk nie doczekała się kompleksowego opracowania, a w wielu przypadkach materiały archeologiczne trafiały z terenu wykopalisk, prosto do muzealnych magazynów. Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie znajduje się w posiadaniu dużej ilości zabytków ruchomych, pochodzących z tychże badań.

Niniejszy projekt ma za zadanie rozpocząć, przewidzianą na wiele lat akcję opracowywania i publikowania wyników dawnych badań wykopaliskowych, za zgodą autorów badań i przy współpracy z nimi.

Przedmiot badań:

Wielokulturowe stanowisko nr 3 w Czerniczynie pow. Hrubieszów, zostało wytypowane jako pierwsze z uwagi na szczególny potencjał naukowy. Pozyskane w trakcie pięciu sezonów badań terenowych prowadzonych przez W. Komana (l. 1981-1985), materiały zabytkowe pochodziły z 6 pochówków datowanych na wczesny okres epoki brązu, wiązanych z kulturą mierzanowicką oraz z 26 pochówków o średniowiecznej chronologii. Dodatkowo w obrębie stanowiska zarejestrowano 11 obiektów osadowych o średniowiecznej chronologii. Badania prowadzone były w sposób bardzo rzetelny, a archiwalna dokumentacja polowa, stanowi doskonały punkt wyjścia do kompleksowego opracowania stanowiska, zgodnie z współczesnymi standardami oraz przy wykorzystaniu dostępnych obecnie metod technicznych i graficznych.

Z obszaru Kotliny Hrubieszowskiej znanych jest zaledwie kilka przebadanych i opublikowanych pochówków kultury mierzanowickiej. Brak jest również datowań radiowęglowych dla uzyskanych wyników. W rezultacie realizacji zadania liczba ta zostanie zwiększona dwukrotnie. Nie rozwiąże to oczywiście wciąż niewystarczającego stanu badań, ale w sposób znaczący poszerzy dotychczasowy stan wiedzy. Zagadnienie schyłku neolitu oraz wczesnego okresu epoki brązu na peryferiach pontyjskiego świata jest ostatnio szczególnie dyskutowane. Z kolei uzyskane w trakcie realizacji projektu wyniki analiz materiałów średniowiecznych stanowić będą doskonałą bazę porównawczą dla wyników podobnych badań realizowanych, choćby w związku z projektem rozpoznania pogranicza polsko-ruskiego w okresie funkcjonowania tzw. Grodów Czerwieńskich.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985 – to tytuł publikacji przygotowanej pod redakcją Anny Hyrchały w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych. W ciągu dwóch lat zespół archeologów oraz przedstawicieli innych dziedzin współpracujących a archeologią, pracował nad opracowaniem materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie 5 sezonów badań wykopaliskowych na stanowisku w Czerniczynie w gm. Hrubieszów.

W pierwszym roku (2016) realizacji zadania pn. Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu, zgodnie z zaplanowanymi działaniami:

1. Wykonano digitalizację dokumentacji polowej; skanowaniu i wstępnej obróbce graficznej poddano wszystkie rysunki: plan stanowiska, plany i profile obiektów; zeskanowano slajdy oraz zdjęcia, uporządkowano oraz przepisano dziennik polowy badań. W ramach tego działania, w trakcie prac inwentaryzacyjnych, wykonano inwentarze zabytków, materiały archeologiczne zostały podzielone na kategorie i przygotowane do przekazania do dalszych specjalistycznych analiz.

2. Materiały kostne pochodzące z pochówków odkrytych na stanowisku w Czerniczynie zostały poddane kompleksowym analizom antropologicznym. W oparciu o wyniki tych analiz, przygotowany został kompletny raport oraz treść rozdziału publikacji. Analizę wykonała dr Beata Borowska Strugińska - antropolog, pracownik Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

3. Analizom archeozoologicznym poddano kości zwierzęce (zabytki kościane, kości z obiektów oraz warstwy kulturowej). Wyniki analiz zredagowano w postaci treści rozdziału publikacji (aut. dr hab. Joanna Piątkowska Małecka, pracownika Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego).

4. Zabytki krzemienne zostały narysowane oraz sfotografowane. Wykonana została analiza, przygotowana została treść rozdziału publikacji (aut. Dr Michał Dobrzyński, mgr Katarzyna Piątkowska).

5. Zabytki metalowe poddane zostały konserwacji oraz analizom (Władysław Weker).

6. Wykonane zostały rysunki oraz fotografie zabytków metalowych.

7. Wykonano rysunki wybranych charakterystycznych zabytków ceramicznych, w możliwych przypadkach rekonstruowano morfologię (A. Mucha).

8. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami, wykonano datowania metodą 14C dla 10 wybranych pochówków (daty uzyskano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym).

W drugim (2017) roku realizacji zadania skoncentrowano się przede wszystkim na przygotowaniu tekstów podsumowujących wyniki przeprowadzonych działań z punktu widzenia analiz kulturowo-chronologicznych.

1. Przygotowano treść rozdziału poświęconego cmentarzysku szkieletowemu kultury mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu (A. Hyrchała, W. Koman).

2. Dodatkowo, poza wstępnymi założeniami projektu opracowany rozdział dotyczący pochówku z wczesnej epoki żelaza, który określony został na podstawie uzyskanych datowań radiowęglowych (A. Hyrchała).

3. Przygotowano treść rozdziału dotyczącego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska i późnośredniowiecznej osady wiejskiej (T. Dzieńkowski).

4. Wykonano plastyczne rekonstrukcje 5 pochówków (A. Fecko-Mleczko).

5. Wykonano plany i tablice z rycinami oraz inne elementy graficzne, będące częściami składowymi otrzymanej publikacji (R. Ratajczak).

6. Streszczenia rozdziałów oraz podpisy wszystkich ilustracji zostały przetłumaczone na język angielski (E. Zabłocka).

7. Po uzyskaniu recenzji wydawniczych, publikacja została przekazana do druku.

8. Przygotowano także dwie mobilne plansze będące streszczeniem wyników badań na stanowisku 3 w Czerniczynie.Publikacja do pobrania, link poniżej:

Pobierz "Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985"


Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi